Obchodné podmienky

Kupujúci objednávkou potvrdzuje, že bez akýchkoľvek výhrad súhlasí s tu uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami a s tým, že sa v tu uvedenom znení budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, ním ako kupujúcim uzavretú s predávajúcim v elektronickom internetovom obchode na (tejto) internetovej webovej stránke www.podlahyskladom.sk. Všeobecné obchodné podmienky sa takto stanú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Súčasťou všeobecných obchodných podmienok je aj úplné znenie všetkých odkazov, na ktoré sa kdekoľvek v nižšie uvedenom texte odkazuje (nalinkované odkazy). V prípade, že predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluvy dohodnú podmienky upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach alebo niektoré z nich odchýlne, budú odchýlne ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Kupujúci je povinný oboznámiť sa so všeobecnými obchodnými podmienkami v celom ich rozsahu ako aj všetkými jeho súčasťami (nalinkované odkazy) a to bezprostredne pred objednávkou – pred odoslaním objednávky, ktorým nastáva nevyvrátiteľná právna domnienka tzv. fikcia oboznámenia sa a bezvýhradného súhlasu kupujúceho s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

OBSAH:

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Objednávka, Kúpna zmluva, Nadobudnutie vlastníctva
 3. Cena tovaru
 4. Platobné podmienky
 5. Stornovanie objednávky a Odstúpenie od zmluvy
 6. Dodacie podmienky
 7. Reklamačný poriadok
 8. Ochrana osobných údajov

 

1.

Všeobecné ustanovenia

Elektronický internetový obchod je prevádzkovaný na (tejto) internetovej webovej stránke www.podlahyskladom.sk (ďalej len elektronický internetový obchod). Prevádzkovateľom elektronického internetového obchodu je predávajúci. V elektronickom internetovom obchode sa uzatvárajú kúpne zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim tzv. na diaľku.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom elektronického internetového obchodu medzi predávajúcim a kupujúcim. Sú stále prístupné na internetovej webovej stránke elektronického internetového obchodu.

Vyobrazenia tovarov v elektronickom internetovom obchode nemajú povahu vzorky tovaru, majú iba informatívny charakter. Pre bližšiu predstavu o tovare je možné si objednať vzorku tovaru, ak je to vzhľadom na charakter tovaru možné a zároveň účelné napr. podlahy. V prípade tovaru z dreva (drevených podláh) je potrebné brať do úvahy, že ani dodaná vzorka nemusí odrážať skutočný odtieň, farbu, vzorku, štruktúru atď. dodaného tovaru z dôvodu, že ide o prírodný materiál, čím je daná jeho jedinečnosť a neopakovateľnosť, čo je pre drevo prirodzené, preto sa kresba dreva, množstvo prasklín, sukov, tmelení, belového dreva a iných prirodzených prvkov charakteristických pre drevo líšia od vzorky, lamely, kusu...

Tovarom sa rozumie produkt (resp. služba) nachádzajúci sa v ponuke elektronického internetového obchodu.

Tovar „zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho“ je tovar nenachádzajúci sa v ponuke elektronického internetového obchodu, ktorý bude predávajúcim zabezpečený a dodávaný výhradne konkrétnemu kupujúcemu na základe ich dohody podľa osobitných požiadaviek zadaných kupujúcim.

Tovarom „na objednávku“ sa rozumie tovar nachádzajúci sa v ponuke elektronického internetového obchodu ako na sklade nedostupný s označením jeho dostupnosti: „na objednávku“, ide o tovar predávajúcim zabezpečený mimo jeho skladových zásob na dodanie konkrétnemu kupujúcemu na základe jeho objednávky.

Kupujúcemu nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg, označení, dizajnov, úžitkových vzorov, patentov a pod. vzťahujúcich sa na akýkoľvek tovar patriacich predávajúcemu alebo akejkoľvek tretej osobe (výrobca, dodávateľ, sprostredkovateľ, obchodný partner predávajúceho a pod.), ktoré sú predmetom duševného alebo priemyselného vlastníctva.

Kúpna zmluva je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku prostredníctvom elektronického internetového obchodu medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci je: KS-Komfort Komárno, s.r.o. so sídlom Hradná 3, Komárno 94501, Slovensko, IČO: 36541249, DIČ: 2020160142, IČ DPH: SK2020160142, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra: oddiel Sro, vložka číslo: 12503/N (ďalej len predávajúci). Predávajúci pri uzatváraní a plnení kúpnych zmlúv koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

Kontaktné údaje predávajúceho pre účely elektronického internetového obchodu a týchto VOP: poštová adresa: KS-Komfort Komárno, s.r.o. so sídlom Hradná 3, Komárno 94501, Slovensko, e-mail: info@podlahyskladom.sk, telefónne číslo: +421 (0) 911 022 037.   Zodpovedná osoba: Ing. Kristína Győri.

Prevádzková doba elektronického internetového obchodu: Objednávky v elektronickom internetovom obchode je možné uskutočňovať kedykoľvek 7 dní v týždni/24 hodín denne. Kontaktovať predávajúceho cez e-mail (účinky doručenia) alebo telefonicky je možné v pracovných dňoch od 8:30 hod. do 16:30 hod. Zaslaním pošty, e-mailu alebo telefonickým kontaktovaním predávajúceho kupujúcim sa rozumie zaslanie pošty, e-mailu alebo telefonické kontaktovanie na vyššie uvedených kontaktoch predávajúceho (žiadnych iných). Rovnaký účinok má komunikovanie prostredníctvom riadne vyplnených a odoslaných formulárov dostupných pre ten ktorý účel na internetovej webovej stránke elektronického internetového obchodu.

Registrácia: Všetky údaje (osobné) poskytnuté predávajúcemu kupujúcim v súvislosti s jeho registráciou (potvrdením registrácie) v elektronickom internetovom obchode slúžia výlučne pre účely jeho identifikácie pri nákupoch u predávajúceho a nebudú bez jeho výslovného súhlasu poskytnuté žiadnym tretím osobám ani inak použité v rozpore s týmto účelom. Potvrdením registrácie kupujúci zároveň súhlasí so zasielaním mu ponukových (reklamných) e-mailov z elektronického internetového obchodu predávajúceho maximálne raz týždenne o veľkosti jednotlivých ponukových emailových správ do maximálne 1000kB. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť zaslaním e-mailu. Objednávku je možné uskutočniť a kúpnu zmluvu uzavrieť aj bez registrácie.

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom elektronického objednávkového formuláru elektronického internetového obchodu/alebo zadala objednávku zaslaním e-mailu (ďalej len objednávka), obdržala od predávajúceho e-mailové oznámenie o prijatí objednávky a následne objednávku zaslaním e-mailu predávajúcemu spätne potvrdila, čím potvrdila bezvýhradné akceptovanie a prijatie cenovej ponuky predávajúceho. Doručením spätného potvrdenia objednávky predávajúcemu s účinkami, ktoré nastanú okamihom doručenia, dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Objednávkou a jej spätným potvrdením (objednávky) kupujúci potvrdzuje oboznámenie sa a pristúpenie k týmto VOP bez akýchkoľvek výhrad, osoba, ktorá tieto podmienky, všetky súčasne nespĺňa sa nepovažuje za kupujúceho. Fikcia oboznámenia sa s VOP a pristúpenia k nim bez akýchkoľvek výhrad je nevyvrátiteľná a nastáva automaticky objednávkou a jej spätným potvrdením, čím sa VOP stávajú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy, ktorá je v tomto prípade tzv. spotrebiteľskou zmluvou, nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, kupujúci – podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy, ktorá v tomto prípade nie je tzv. spotrebiteľskou zmluvou, koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

V prípade, ak kupujúci je spotrebiteľ sa jeho právne vzťahy s predávajúcim riadia ustanoveniami týchto VOP, ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka (zákona č. 450/1964 Zb.). Príslušným orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa (kupujúci - spotrebiteľ) je: Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1.

V prípade, ak kupujúci v objednávke alebo inej komunikácii s predávajúcim uvedie svoje identifikačné číslo (IČO), potom sa bez ďalšieho pre tieto účely považuje za podnikateľa, bez možnosti odvolávania sa na právnu úpravu zákonnú, zmluvnú resp. týchto VOP vzťahujúcu sa jednoznačne len na spotrebiteľa. V prípade, ak kupujúci je podnikateľ jeho právne vzťahy s predávajúcim sa riadia prednostne kúpnou zmluvou, v prípade chýbajúcej úpravy príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zák. č 513/1991 Zb.) ako aj súvisiacimi predpismi a podporne týmito VOP, okrem úpravy vzťahujúcej sa len na kupujúceho – spotrebiteľa, v prípade rozdielnej úpravy má prednosť individuálna kúpna zmluva a ustanovenia Obchodného zákonníka pred týmito VOP.

Základné povinnosti predávajúceho: Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v objednanom množstve a kvalite; spolu s tovarom dodať, alebo dodatočne zaslať kupujúcemu všetky dokumenty prináležiace k tovaru resp. k samotnej kúpe (najmä doklad o kúpe, návod na použitie a iné).

Základné povinnosti kupujúceho: Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar; pri prebraní prekontrolovať dodaný tovar z hľadiska neporušenosti obalu, počtu kusov a pod. a ak je to dobre možné aj samotný tovar; zaplatiť cenu tovaru (kúpnu cenu a náklady dodania tovaru – doručenia/dobierky prípad. iné).

Ochrana osobných údajov: https://www.podlahyskladom.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/

 

2.

Objednávka, Kúpna zmluva, Nadobudnutie vlastníctva

Objednávka kupujúceho je nezáväzným návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia predávajúcemu záväzného potvrdenia objednávky kupujúcim formou e- mailu na základe predchádzajúceho záväzného potvrdenia predávajúcim prijatia objednávky kupujúceho, taktiež formou e-mailu. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vzniká právny vzťah z kúpnej zmluvy, ich vzájomné práva a povinnosti z neho. Kúpna zmluva je tak uzatvorená tzv. na diaľku bez fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho.

Objednávku kupujúci zadá vyplnením a odoslaním elektronického objednávkového formuláru prostredníctvom elektronického internetového obchodu tzv. "Objednávka", ktorá je spravovaná automatickým elektronickým systémom obchodu, v prípade ak to najmä z dôvodu osobitných požiadaviek kupujúceho nie je dobre možné, kupujúci zadá objednávku zaslaním e-mailu predávajúcemu, za objednávku sa takýto e-mail bude považovať len v prípade spĺňania nižšie uvedených a inak bežných obsahových podmienok objednávky v obchode. Cenová ponuka v tomto prípade bude kupujúcemu zaslaná e-mailom s oznámením predávajúceho o prijatí objednávky s výzvou na spätné potvrdenie objednávky, ktorého odoslaním predávajúcemu kupujúci bez výhrad potvrdzuje oboznámenie sa s cenovou ponukou a jej akceptáciu. Inak je cenová ponuka obsiahnutá v objednávkovom formulári (v súlade s ponukou predmetného tovaru v elektronickom internetovom obchode), zadaním ktorého kupujúci potvrdzuje oboznámenie sa s cenovou ponukou a jej akceptáciu. Pre tieto účely sa za súčasť cenovej ponuky považujú aj ceny doplnkových služieb najmä náklady dodania tovaru – doručenia a (v prípade využitia) služby dobierky.

Predávajúci po zadaní objednávky kupujúcim potvrdí jej obdržanie e- mailom zaslaným kupujúcemu s výzvou na spätné potvrdenie objednávky kupujúcim. Objednávka do potvrdenia jej obdržania sa nepovažuje za zadanú! Potvrdenie prijatia objednávky: Potvrdenie prijatia objednávky predávajúci realizuje do 72 hodín od obdržania objednávky, zaslaním e-mailu na kupujúcim zadaný e-mail vo formulári objednávky resp. na e-mail, z ktorého bola zaslaná objednávka (v prípade nevyužitia objednávkového formuláru). V prípade márneho uplynutia uvedenej lehoty t.j. bez obdržania potvrdenia prijatia objednávky kupujúcim, sa objednávka považuje za neprijatú. V potvrdení o prijatí objednávky predávajúci vyrozumie kupujúceho o predpokladanom termíne dodania tovaru, o cenovej ponuke (v prípade nevyužitia objednávkového formuláru) a o iných ďalších informáciách (podľa potreby).

Objednávku následne kupujúci spätným zaslaním e-mailu predávajúcemu potvrdí, inak sa bude považovať za stornovanú a nebude vybavená. Objednávka do spätného potvrdenia kupujúcim zaslaného predávajúcemu e-mailom sa nepovažuje za zadanú - nebude vybavená (akoby bola stornovaná kupujúcim)! V prípade jej potvrdenia bude predávajúcim kupujúcemu vystavená a e-mailom zaslaná proforma faktúra resp. faktúra na úhradu kúpnej ceny a začne sa spracovanie, vybavovanie objednávky predávajúcim.

Objednávka obsahuje informácie o kupujúcom a o objednanom tovare. Pri objednávaní kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ sa uvádza meno, priezvisko, adresa bydliska (fakturačná adresa), adresa doručenia (ak je iná ako fakturačná), telefónne číslo a e-mail kupujúceho a o kupujúcom, ktorý je podnikateľ sa uvádza obchodné meno, IČO, DIČ/IČ DPH, adresa miesta podnikania/sídla a prípadne prevádzky (fakturačná adresa), adresa doručenia (ak je iná ako fakturačná), telefónne číslo a e-mail kupujúceho. Adresa doručenia sa musí nachádzať na území niektorej z krajín Európskej únie s tým, že predávajúci má v každom prípade výhradné právo odmietnuť uzavretie kúpnej zmluvy v prípade ak sa adresa doručenia nachádza mimo územia Slovenskej republiky.

Uzavretie kúpnej zmluvy: Spätným potvrdením objednávky kupujúcim zaslaným predávajúcemu sa uzatvára kúpna zmluva a vznikajú práva a povinnosti z nej, a vzniká povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu v objednávke zvoleným spôsobom resp. spôsobom dohodnutým s predávajúcim pri prijatí a potvrdení objednávky (v prípade nevyužitia objednávkového formuláru). Spätným potvrdením objednávky kupujúci berie na vedomie vznik tejto jeho povinnosti.

Nadobudnutie vlastníckeho práva: Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím, čím na neho prechádza aj nebezpečenstvo škody a náhodného zhoršenia. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, uhradenie kúpnej ceny tovaru v zmysle vystavenej faktúry resp. proforma faktúry bez ohľadu na to, že vlastníctvo tovaru ešte neprešlo na kupujúceho.

 

3.

Cena tovaru

Základnou povinnosťou kupujúceho je zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu (ďalej len cena tovaru).

Ceny tovarov sa v elektronickom internetovom obchode uvádzajú za základnú mernú jednotku uvedenú pri tom ktorom tovare. Ceny tovarov sú uvádzané v mene EURO, znak: € (EUR) a sú konečné vrátane príslušných daní (najmä príslušnej sadzby DPH). Predávajúci je platiteľom DPH. Ceny tovarov sa uvádzajú pri danom tovare, ktorého sa týkajú.

Cenová ponuka je obsiahnutá v objednávkovom formulári (v súlade s ponukou predmetného tovaru v elektronickom internetovom obchode), zadaním objednávky kupujúci potvrdzuje oboznámenie sa s cenovou ponukou a jej akceptáciu. V prípade nevyužitia objednávkového formuláru bude cenová ponuka zaslaná kupujúcemu e-mailom s oznámením predávajúceho o prijatí objednávky s výzvou na spätné potvrdenie objednávky, ktorého odoslaním predávajúcemu kupujúci bez výhrad potvrdzuje oboznámenie sa s cenovou ponukou a jej akceptáciu. Pre tieto účely sa za súčasť cenovej ponuky považujú aj ceny doplnkových služieb najmä náklady dodania tovaru – doručenia a (v prípade využitia) služby dobierky. Cenová ponuka obsiahnutá v objednávkovom formulári je vygenerovaná vždy špeciálne pre tú ktorú objednávku podľa druhu a množstva tovaru. V prípade zadania objednávky zaslaním e-mailu predávajúcemu (v prípade nevyužitia objednávkového formuláru) zašle predávajúci kupujúcemu rovnako vygenerovanú cenovú ponuku, čo rovnako platí aj pre ceny doplnkových služieb. V cenovej ponuke sú uvedené ceny podľa jednotlivých položiek tovarov objednávky a doplnkových služieb, a v ich súhrne.

Uvádzané ceny tovarov nezahŕňajú doplnkové služby najmä náklady dodania tovaru – doručenia a (v prípade využitia) služby dobierky. Tie sú uvedené samostatne v objednávkovom formulári pre tú ktorú objednávku a kupujúci sa s nimi oboznamuje pred odoslaním objednávkového formuláru počas jeho vypĺňania. V prípade nevyužitia objednávkového formuláru budú tieto informácie uvedené v cenovej ponuke zaslanej kupujúcemu na základe jeho objednávky zaslanej e-mailom spolu s potvrdením o prijatí jeho objednávky. Následne sa uvádzajú rovnako samostatne vo faktúre resp. proforma faktúre, kde kupujúci v objednávkovom formulári aj vo faktúre resp. proforma faktúre vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane týchto doplnkových služieb (nákladov dodania tovaru – doručenia). Predávajúci je oprávnený jednostranne určiť a meniť hodnotu (výšku) celkovej objednávky (objednávaného tovaru), pri ktorej kupujúci nebude platiť doplnkové služby/ resp. niektoré z nich. Môže tak urobiť všeobecne alebo jednotlivo len pre ten ktorý prípad objednávky alebo konkrétneho kupujúceho. Predávajúci garantuje časovú platnosť cien doplnkových služieb uvedených v objednávkovom formulári resp. v cenovej ponuke zaslanej kupujúcemu (v prípade nevyužitia objednávkového formuláru) pre danú kúpnu zmluvu pod podmienkou spätného potvrdenia objednávky kupujúcim formou e-mailu na základe predchádzajúceho záväzného potvrdenia prijatia objednávky predávajúcim s výzvou na spätné potvrdenie objednávky, t. z. že prípadné určenia a zmeny sa nevťahujú na už zadané objednávky.

Zvýhodnené (akčné) ceny tovarov t.j. znížené ceny oproti pôvodnej ponuke (ďalej len zvýhodnené cena) sú v elektronickom internetovom obchode zreteľne označené pri danom tovare, ktorého sa týkajú označením "akcia", "výpredaj", „dopredaj“, „sale“ a pod.. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob tovaru ktorého sa týkajú/alebo počas trvania určenej doby ich platnosti, čo bude uvedené na internetovej webovej stránke elektronického internetového obchodu. Zvýhodnené ceny nie sú kombinovateľné s inými zľavami z cien tovarov z akéhokoľvek titulu (ani cez zľavové portále či nákupné spoločenstvá). Platí vždy jedna a to najvyššia z nich (zo zvýhodnených cien a iných zliav), pri ktorej je finálna cena tovaru najnižšia.

Predávajúci kupujúcemu, ktorý splní vopred určené a v elektronickom internetovom obchode zverejnené podmienky poskytne iné zľavy a to najmä, ale nielen: za registráciu v elektronickom internetovom obchode, za opakovaný nákup, jednorazový zľavový kupón, zľavu pri dosiahnutí stanoveného množstva tovaru resp. celkovej ceny objednaného tovaru v jednotlivej objednávke alebo v doterajších objednávkach, individuálnu zľavu a pod..

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednávky tovaru.

Predávajúci je oprávnený jednostranne určiť a meniť ceny tovarov, zvýhodnené ceny a iné zľavy. Môže tak urobiť všeobecne alebo jednotlivo len pre ten ktorý prípad objednávky alebo konkrétneho kupujúceho. Predávajúci garantuje časovú platnosť cien tovarov, zvýhodnených cien a iných zliav uvedených v objednávkovom formulári resp. v cenovej ponuke zaslanej kupujúcemu (v prípade nevyužitia objednávkového formuláru) pre danú objednávku (kúpnu zmluvu) pod podmienkou spätného potvrdenia objednávky kupujúcim formou e- mailu na základe predchádzajúceho záväzného potvrdenia prijatia objednávky predávajúcim s výzvou na spätné potvrdenie objednávky, t. z. že prípadné určenia a zmeny sa nevťahujú na už zadané objednávky. V takom prípade sa ceny tovarov, zvýhodnené ceny a iné zľavy nemenia t. z., že v prípade ich zníženia/zvýšenia uvedených v elektronickom internetovom obchode v tomto časovom úseku nemá kupujúci/ani predávajúci právo na dodatočnú úpravu zníženie/zvýšenie cien tovarov, zvýhodnených cien a iných zliav pre danú objednávku (kúpnu zmluvu), okrem prípadu zrejmej chyby v písaní týkajúcej sa ceny tovaru, zvýhodnenej ceny či inej zľavy, ktorú je možné príslušným znížením/zvýšením aj v takomto prípade odstrániť. V prípade rozdielnej ceny tovaru, zvýhodnenej ceny alebo inej zľavy zverejnenej v elektronickom internetovom obchode a nachádzajúcej sa v systéme predávajúceho napr. v objednávkovom formulári či cenovej ponuke zaslanej kupujúcemu (v prípade nevyužitia objednávkového formuláru), ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak, platí tá, ktorá je zverejnená v elektronickom internetovom obchode pri danom tovare.

Predávajúci nijako neznáša prípadné náklady kupujúceho v súvislosti dopravou tovaru kupujúcim z miesta urečneného ako miesto dodania tovaru resp. z iného miesta dohodnutého ako miesta prevzatia tovaru, náklady telekomunikačných, elektronických komunikačných, internetových prostriedkov a služieb kupujúcim použitých v súvislosti s jeho objednávkou resp. s kúpnou zmluvou. Vyššie uvedené sa primerane vzťahuje na akékoľvek ďalšie obdobné náklady kupujúceho. Všetky tieto náklady znáša výlučne kupujúci bez možnosti ich akejkoľvek refundácie predávajúcim.

 

4.

Platobné podmienky

Cena tovaru a doplnkových služieb najmä nákladov dodania tovaru – doručenia pre účely ich zaplatenia kupujúcim tvoria jeden nedeliteľný celok (pre účely úpravy v tomto bode ďalej len cena tovaru), na ktorý sa takto vzťahuje povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu tovaru riadne a včas ako aj platobné podmienky.

Cena tovaru sa považuje za zaplatenú jej uhradením predávajúcemu pripísaním peňažných prostriedkov na účet zadaný pre tento účel predávajúcim (bezhotovostný prevod – prevod na účet). Predávajúci nijako neznáša prípadné náklady kupujúceho v súvislosti s vykonaním úhrady ceny tovaru (bankové poplatky, poštové poplatky a pod.), všetky tieto náklady znáša výlučne kupujúci bez možnosti ich akejkoľvek refundácie predávajúcim.

Pri platbe na účet je nutné ako variabilný symbol uviesť číslo objednávky. Kupujúcim neuvedený alebo nesprávne uvedený variabilný symbol pri platbe môže mať za následok nesprávne zúčtovanie úhrady, jej identifikáciu, preto kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené a dostáva sa do omeškania s plnením jeho povinnosti zaplatiť cenu tovaru.

Spôsob platby t.j. uhradenia ceny tovaru zvolí z daných možností kupujúci v procese objednávania tovaru vyznačením v objednávkovom formulári alebo osobitne dohodne s predávajúcim v prípade e-mailovej objednávky (v prípade nevyužitia objednávkového formuláru) výberom z predávajúcim zadaných možností. Spôsob platby takto dohodnutý a uvedený v objednávkovom formulári resp. v cenovej ponuke zaslanej kupujúcemu (v prípade nevyužitia objednávkového formuláru) je záväzný pre obidve zmluvné strany.

Splatnosť ceny tovaru je 5 dní od vytvorenia objednávky, resp. uzavretia kúpnej zmluvy alebo odo dňa vystavenia faktúry/resp. proforma faktúry ak sa tieto vystavujú.

Platbu je možné zrealizovať len vopred bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho v plnej výške na cenu tovaruV prípade, ak celková cena tovaru presiahne sumu 100 EUR s DPH je spôsob platby možný aj prostredníctvom splátkového programu Cetelem.  Úhrada celej ceny tovaru musí byť zrealizovaná vždy najneskôr pri prevzatí tovaru, čo v prípade bezhotovostnej platby znamená, že musí byť v tom čase už pripísaná na účet predávajúceho, čo je podmienkou dodania tovaru. 

Neobdržanie uhradenia platby riadne a včas sa bez ďalšieho bude považovať za odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, v dôsledku ktorého zanikne povinnosť predávajúceho vybaviť objednávku, a zaniknú všetky práva a povinnosti obidvoch zmluvných strán z kúpnej zmluvy bez vzniku akýchkoľvek nových nárokov z tohto dôvodu na strane predávajúceho či kupujúceho. Odstúpenie nastane ako nevyvrátiteľná právna domnienka (fikcia) márnym uplynutím splatnosti proforma faktúry bez jej uhradenia v celosti.

 

5.

Stornovanie objednávky a Odstúpenie od zmluvy

Stornovanie objednávky: Objednávku môže kupujúci, ktorým sa výlučne pre tento účel považuje už aj objednávateľ, jednostranne stornovať kedykoľvek pred okamihom uzavretia kúpnej zmluvy t.j. pred spätným potvrdením objednávky odoslaným kupujúcim predávajúcemu na výzvu predávajúceho pod podmienkou, že do tej doby v súvislosti s predmetnou objednávkou od predávajúceho neprijal žiadne plnenie ani sám žiadne plnenie predávajúcemu neposkytol.

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú 60 dní, zaniká úplným splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho z nej alebo najneskôr uplynutím doby, na ktorú sa uzatvára. Od kúpnej zmluvy nie je možné odstúpiť okrem nižšie uvedeným prípadov.

Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, aj pred začatím plynutia tejto lehoty t.j. pred prevzatím tovaru. Kupujúci – spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy vo vzťahu k tovaru „zhotovenému podľa osobitných požiadaviek kupujúceho“ a tovaru na „na objednávku“ ako ani tovaru, ktorý bol hoci aj len rozbalený/čiastočne namontovaný.

V prípade, že kupujúci mieni stornovať objednávku/od kúpnej zmluvy odstúpiť len vo vzťahu niektorému z objednaného tovaru t.j. nie v celom rozsahu objednávky/kúpnej zmluvy je to možné, ak s tým predávajúci (výslovne) súhlasí formou potvrdzujúceho e-mailu s týmto postupom zaslaného kupujúcemu, inak sa má za to, že sa stornuje objednávka/odstupuje sa od kúpnej zmluvy v celom ich rozsahu vo vzťahu ku všetkým tovarom v nich obsiahnutých.

Stornovanie objednávky/odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné vykonať výlučne písomne (v písomnej forme) s účinkami, ktoré nastanú okamihom preukázateľného doručenia oznámenia o stornovaní/odstúpení na e-mail predávajúceho alebo poštou na adresu jeho sídla. Dodržanie takejto písomnej formy je podmienkou platnosti stornovania/odstúpenia vyžaduje sa z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o stornovanie objednávky/odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho. Oznámenie musí obsahovať špecifikáciu objednávky/kúpnej zmluvy vylučujúcu možnosť jej zámeny, čo je taktiež podmienkou jeho platnosti. Formulár stornovania objednávky/odstúpenia od kúpnej zmluvy je prístupný tu.

Predávajúci môže stornovať objednávku, ak:

 • objednaný tovar nie je možné dodať v lehote najmä z dôvodu jeho vypredania alebo inej nedostupnosti (ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu, dovoz, dostupnosť tovaru na externom sklade alebo vykonal tak závažné zmeny napr. v cene tovaru, pre ktoré nie je možné spravodlivo očakávať od predávajúceho dodanie tovaru a pod.) alebo z dôvodu tzv. vyššej moci (vis major) alebo, ak
 • kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé, nesprávne alebo zavádzajúce údaje a ani na výzvu (ak bola možná jej realizácia) ich neupravil, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt, adresy a pod.

a nedohodne sa s kupujúcim na neskoršom plnení v dohodnutej dodatočnej lehote a/alebo na náhradnom plnení, ktoré mu ponúkne. V prípade, ak sa dôvod stornovania týka len niektorého z objednaného tovaru, je možné, ak s tým kupujúci výslovne súhlasí formou potvrdzujúceho e-mailu s týmto postupom, že stornovanie objednávky sa bude týkať len stornom dotknutého tovaru, inak sa má za to, že sa stornuje objednávka v celom rozsahu vo vzťahu ku všetkým tovarom v nej obsiahnutých. K uzavretiu kúpnej zmluvy v tomto prípade - v predmetnom rozsahu tovaru - nedôjde.

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak:

 • kupujúci nesplní svoje povinnosti, ktorých splnenie je podmienkou splnenia povinností predávajúcim pri realizácii –vybavovaní objednávky najmä, ak neuhradí riadne a včas cenu tovaru alebo neposkytne potrebnú súčinnosť pri realizácii –vybavovaní objednávky, na ktorú bol predávajúcim vhodným spôsobom vyzvaný, okrem prípadu, že nastane fikcia v podobe nevyvrátiteľnej právnej domnienky odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, ktorá má prednosť.

Stornovanie objednávky/odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné vykonať výlučne písomne (v písomnej forme) s účinkami, ktoré nastanú okamihom doručenia oznámenia o stornovaní/odstúpení na e-mail kupujúceho, ktoré doručenie sa považuje za preukázané odoslaním na e-mail kupujúceho zadaný kupujúcim v objednávkovom formulári resp. na e-mail, z ktorého odoslal objednávku (v prípade nevyužitia objednávkového formuláru). Dodržanie takejto písomnej formy je podmienkou platnosti stornovania/odstúpenia. Oznámenie musí obsahovať špecifikáciu objednávky/kúpnej zmluvy vylučujúcu možnosť jej zámeny, čo je taktiež podmienkou jeho platnosti.

Stornovaním objednávky/odstúpením od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho a rovnako stornovaním objednávky/odstúpením od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho vzniká:

povinnosť predávajúceho bezodkladne najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o stornovaní objednávky/o odstúpení od kúpnej zmluvy, vrátiť kupujúcemu zaplatenú iba cenu tovaru (bez ostatných fakturovaných nákladov, napr. preprava, poplatok za dobierku, balné, atď.) vo vzťahu k tovaru stornovaním objednávky/odstúpením od kúpnej zmluvy dotknutého tovaru v celom obdržanom rozsahu na kupujúcim pre tento účel zadaný účet, pokiaľ sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak resp., v prípade jeho nezadania rovnakým spôsobom ako bola realizovaná ich úhrada kupujúcim. Všetko pod podmienkou splnenia

povinnosti kupujúceho bezodkladne najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o stornovaní objednávky/o odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť všetok dotknutý tovar späť predávajúcemu, ktorá podmienka je splnená len riadnym doručením nepoškodeného/nerozbaleného tovaru (dňom jeho doručenia) predávajúcemu na adresu jeho sídla resp. inú adresu vopred písomne v e-mailovej forme dohodnutú s predávajúcim, čo sa primerane vzťahuje aj na prípad, ak predávajúci na jeho e-mailový návrh akceptovaný (rovnakým spôsobom) kupujúcim dotknutý tovar vyzdvihne sám alebo prostredníctvom tretej osoby ním poverenej u kupujúceho resp. na inom dohodnutom mieste. Náklady vrátenia tovaru okrem prípadu, ak je dôvod na strane predávajúceho, znáša v celom rozsahu kupujúci - spotrebiteľ bez možnosti uplatnenia ich akejkoľvek refundácie predávajúcim. Vzhľadom na náchylnosť tovaru - podláh - k poškodeniu napr. zmenou vonkajšieho prostredia (vlhkosť), ale aj mechanickému je nevyhnutné, aby vrátené podlahy boli v originálnych nepoškodených obaloch (ktoré ich chránia pred poškodením) tak ako boli kupujúcemu - spotrebiteľovi doručené. Vrátanie tovaru, okrem prípadu ak k stornovaniu objednávky/odstúpeniu od kúpnej zmluvy došlo z dôvodu na strane predávajúceho nie je možné prostredníctvom dobierkovej služby, ktorý takto doručovaný tovar v ostatných prípadoch predávajúci odmietne, čo bude mať za následok nesplnenie povinnosti kupujúceho vrátiť tovar. Tovar musí byť vrátený formou bežného poštového balíka alebo prostredníctvom tretích osôb poskytujúcich zásielkové služby. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, bez známok opotrebenia, používania. Kupujúci má právo tovar rozbaliť a odskúšať, aby zistil jeho vlastnosti a funkčnosť, zodpovedá ale v celom rozsahu za opotrebenie nad rámec zaobchádzania potrebného na bežné zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, ktoré sa bude považovať za poškodenie tovaru rovnako ako jeho namontovanie. Ak je vrátený tovar poškodený môže si predávajúci uplatniť voči kupujúcemu právo na náhradu škody a započítať tento svoj nárok s jeho povinnosťou kupujúcemu vrátiť cenu tovaru. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať a uplatniť/započítať si ju len v preukázanom rozsahu. Pod škodou sa rozumie aj prípad nevrátania nepoškodených pôvodných obalov tovaru v rozsahu nákladov ich nového zabezpečenia čo sa rovnako týka aj dokumentácie (návody na použitie, visačky, a všetkých ochranných a identifikačných označení) k dotknutému tovaru a všetkého, čo kupujúci na základe objednávky/kúpnej zmluvy od predávajúceho získal, čo sa vzťahuje aj na prípadné dary, poukazy, zľavy a pod., keďže sa má za to, že stornovaním objednávky/odstúpením od kúpnej zmluvy sa považujú za bezdôvodné obohatenie kupujúceho, ktoré je povinný vydať predávajúcemu, ak to už nie je možné (napr. z dôvodu odstránenia, poškodenia, zničenia, spotrebovania a pod.) musí poskytnúť ich primeranú peňažnú náhradu.

Kontaktné údaje predávajúceho pre účely STORNOVANIA OBJEDNÁVKY / ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY: poštová adresa: KS-Komfort Komárno, s.r.o. so sídlom Hradná 3, Komárno 94501, Slovensko, e-mail: info@podlahyskladom.sk, telefónne číslo: +421 (0) 911 022 037.   Zodpovedná osoba: Ing. Kristína Győri.

 

6.

Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v objednanom množstve a kvalite.

Predávajúci má právo dodať tovar z jednej objednávky (kúpnej zmluvy) aj viacerými samostatnými dodávkami, z ktorých každá musí zodpovedať podmienkam dohodnutým v kúpnej zmluve. Náklady dodania tovaru – doručenia a prípadne služby dobierky sa kupujúcemu účtujú len raz (tak ako je to uvedené v cenovej ponuke).

Predávajúci dodáva tovar sám alebo prostredníctvom tretích osôb (poskytujúcich zásielkové služby) ako to vyplýva z kúpnej zmluvy, vždy vhodne a bezpečne zabalený, spolu s potvrdením o kúpe tovaru o uzavretí kúpnej zmluvy v papierovej podobe, ktorým sa rozumie príslušný daňový doklad – faktúra (ďalej len doklad o kúpe tovaru) ako aj s návodom na použitie a ostatnými dokumenty patriacimi k tovaru, v prípade dodania tovaru spolu s montážou je odovzdané aj potvrdenie o montáži. Tovar sa dodáva v mieste dodania určenom kupujúcim v objednávke ako adresy doručenia (ak je iná ako fakturačná, ak je totožná s fakturačnou je to adresa bydliska kupujúceho – spotrebiteľa/ miesta podnikania alebo sídla či prevádzky kupujúceho – podnikateľa, v dodacej lehote najneskôr do 30 dní (ďalej len dodacia lehota) resp. do uplynutia dodatočnej primeranej lehoty poskytnutej predávajúcemu kupujúcim na základe žiadosti predávajúceho, všetko v písomnej forme v e-mailovej komunikácii, ktorá takto predĺžená lehota bude okamihom jej poskytnutia kupujúcim (t.j. súhlasom so žiadosťou predávajúceho) bez ďalšieho pre obe zmluvné strany záväzná bez možnosti jej odvolania. Dodacia lehota začína plynúť po uzavretí kúpnej zmluvy (spätným potvrdením objednávky kupujúcim zaslaným predávajúcemu) a riadnom t.j. úplnom uhradení proforma faktúry na cenu tovaru, ak jej uhradenie je podmienkou ďalšieho vybavenia objednávky. Tovar sa dodáva po prvé uzamykateľné dvere na adrese doručenia, nie je povinnosťou predávajúceho vykonať donášku tovaru na iné kupujúcim určené miesto v rámci adresy doručenia – napr. konkrétnu miestnosť, čo si kupujúci zabezpečuje bez účasti predávajúceho t.j. na vlastné náklady bez možnosti ich akejkoľvek refundácie predávajúcim. Predávajúci nebude nijakým spôsobom vybavovať (evidovať, odpovedať) sťažnosti (reklamácie) kupujúceho súvisiace s nevykonaním takejto donášky.

Obvyklá dodacia lehota, ktorá pre zmluvný vzťah s kupujúcim nie je nijako záväzná a jej uvedenie má len informatívny charakter - v prípade tovaru „na sklade“ je od 24 do 48 hodín od začatia jej plynutia v zmysle vyššie uvedeného, v prípade tovaru „na objednávku“ je od 4 do 6 týždňov od začatia jej plynutia v zmysle vyššie uvedeného a ak je pri „tovare na objednávku“ v ponuke uvedená iná predpokladaná dodacia lehota, je táto obvykle dodržaná taktiež od začatia jej plynutia v zmysle vyššie uvedeného, ani v tomto prípade, ale nie je záväzná a jej uvedenie má len informatívny charakter.

Predávajúci nevie kupujúcemu vopred uviesť dátum (deň, hodinu) dodania tovaru v rámci dodacej lehoty, ktorý je závislý od okolností tej ktorej dodávky a v prípade dodania prostredníctvom tretích osôb (poskytujúcich zásielkové služby) aj od okolností na ich strane. Predávajúci písomne formou e-mailu oznámi kupujúcemu odoslanie tovaru v zmysle objednávky (kúpnej zmluvy) resp. jej časti, ak sa dodáva viacerými samostatnými dodávkami.

Ak predávajúci tovar v dodacej lehote ani dodatočnej primeranej lehoty poskytnutej mu kupujúcim nedodá, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ktoré právo má rovnako v prípade márneho uplynutia dodacej lehoty bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty predávajúcemu, v prípade ak pred uzavretím kúpnej zmluvy informoval predávajúceho, že je pre neho osobitne dôležité dodržanie dodacej lehoty resp. ak predávajúci po uplynutí dodacej lehoty kupujúcemu písomne formou e-mailu vyhlásil, že tovar nedodá. Na takéto odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy sa použijú primerane ustanovenia uvedené vyššie v bode 5.

Prevzatie tovaru: Tovar sa dodáva osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci, inej osobe ako kupujúcemu je dodanie tovaru v tom ktorom prípade objednávky možné len na základe písomného, formou e-mailu predávajúcemu zaslaného, súhlasu kupujúceho s dodaním inej osobe s označením tejto osoby. V súhlase musí byť uvedené označenie objednávky, ktorej dodania (prevzatia) sa súhlas týka. Predávajúci, ak dodáva tovar sám alebo tretia osoba prostredníctvom, ktorej tovar dodáva (poskytujúca zásielkové služby) je oprávnený prostredníctvom konajúcej osoby vhodným spôsobom vykonať overenie totožnosti kupujúceho resp. osoby na základe jeho súhlasu oprávnenej na prevzatie tovaru (z občianskeho preukazu resp. z iného dokladu s fotografiou a pod.).

Kupujúci svojim podpisom na dodacom liste potvrdzuje riadne dodanie a prevzatie tovaru uvedeného v dodacom liste a zároveň, že dodávku tovaru prezrel, k čomu kupujúci pristupuje pri preberaní tovaru za prítomnosti predávajúceho, ak dodáva tovar sám alebo tretej osoby prostredníctvom, ktorej sa tovar dodáva (poskytujúcej zásielkové služby) po vizuálnej kontrole, prezretí dodávaného tovaru, jeho vonkajšej viditeľnej neporušenosti obalu a, ak je to dobre možné aj samotného tovaru, a kompletnosti počtu kusov balíkov, z ktorých má dodávka pozostávať prípadne identickosti tovaru, ak je to dobre možné, súladu obsahu dodávky s dodacím listom (ďalej len prezretie tovaru). Podpisom na dodacom liste kupujúci takto potvrdzuje prevzatie ním objednaného tovaru kompletne v zmysle kúpnej zmluvy, ak sa tovar podľa jednej a tej istej kúpnej zmluvy dodáva oddelene tak vo vzťahu ku tej ktorej dodávke, že obal, v ktorom bol tovar dodaný bol neporušený, a ak je to dobre možné aj samotný tovar, zároveň potvrdzuje počet kusov balíkov, z ktorých má dodávka pozostávať prípadne identickosť tovaru, ak je to dobre možné, súlad obsahu dodávky s dodacím listom.

Ak prezretie tovaru kupujúcemu nebude umožnené alebo pri prezretí tovaru zistí niektorú z vyššie uvedených závad, je povinný prevzatie tovaru odmietnuť a vyžiadať si spísanie príslušného protokolu o tomto postupe a jeho dôvodoch, ktorý protokol má k dispozícii predávajúci, ak dodáva tovar sám alebo tretia osoba prostredníctvom, ktorej sa tovar dodáva (poskytujúca zásielkové služby) a bezodkladne o tom informovať predávajúceho vyplnením a odoslaním príslušného elektronického reklamačného formuláru prostredníctvom elektronického internetového obchodu, ktorý je spravovaný automatickým elektronickým systémom obchodu alebo písomne formou e-mailu. V prípade, ak protokol nie je k dispozícii kupujúci vyznačí poznámku o uvedenom postupe a jeho dôvodoch priamo v dodacom liste. Neskoršie sťažnosti (reklamácie) tohto charakteru nebudú predávajúcim ako oneskorené akceptované ani nijakým spôsobom vybavované (evidované, odpovedané). Ak sa tu uvedené týka iba niektorej z dodávaných položiek tovaru a je to dobre možné, vyššie uvedený postup sa aplikuje len vo vzťahu k predmetnej položke (tovaru). V prípade, ak predávajúci vyhodnotí takéto odmietnutie prevzatia tovaru kupujúcim ako opodstatnené, bude na náklady predávajúceho dotknutý tovar vymenený, v prípade, ak k tomu kupujúci neposkytne potrebnú súčinnosť alebo ak predávajúci odmietnutie prevzatia tovaru vyhodnotí ako neopodstatnené bude sa dotknutý tovar považovať za riadne prevzatý bez predmetnej pôvodne vytýkanej námietky kupujúcim a na náklady kupujúceho mu opätovne dodaný, ak sa účastníci kúpnej zmluvy v písomnej forme prostredníctvom e-mailovej komunikácie výslovne nedohodnú na inom postupe.

Prevzatím tovaru nastáva nevyvrátiteľné právna domnienka (fikcia), že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne.

Tovar podľa tej ktorej kúpnej zmluvy sa považuje za dodaný jeho prevzatím kupujúcim, ak sa tovar dodáva viacerými samostatnými dodávkami prevzatím tovaru, ktorý bol dodaný v poslednej dodávke, a ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia (opakované dodávky) vždy prevzatím tej ktorej dodávky samostatne.

Ak kupujúci bezdôvodne neprevezme dodávaný tovar dostáva sa do omeškania so splnením jeho povinnosti prevziať tovaru. Ak ani po e-mailovom upozornení predávajúcim, tovar pri jeho opakovanom pokuse o dodanie rovnako bezdôvodne neprevezme, predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie mu zmluvnej pokuty pre tento prípad, určenej sumou vo výške 50% ceny dodávaného tovaru, ktorého sa týka bezdôvodné odmietnutie prevzatia kupujúcim, ktorú je kupujúci povinný mu zaplatiť do 3 pracovných dní od neprevzatia tovaru ani pri opakovanom pokuse o jeho dodanie resp. je povinný strpieť jej započítanie s prípadnou povinnosťou predávajúceho vrátiť mu už prípadne uhradenú cenu tovaru, čo kupujúci berie na vedomie a s uvedeným ako aj s výškou zmluvnej pokuty bez výhrad súhlasí. Predávajúci je zároveň oprávnený tovar znovu predávať akoby nebol predmetom kúpy podľa kúpnej zmluvy s kupujúcim. Kupujúci sa uhradením zmluvnej pokuty nezbavuje žiadnej svojej povinnosti zo zmluvného vzťahu s predávajúcim v zmysle objednávky, kúpnej zmluvy a týchto VOP. Bezdôvodným neprevzatím tovaru sa rozumie akékoľvek konanie resp. nekonanie kupujúceho, ktorému možno pripísať nemožnosť dodania tovaru, vrátane nedostatočnej súčinnosti, ktorú od kupujúceho možno spravodlivo očakávať. Náklady opakovaného dodania v tomto prípade znáša v celom rozsahu kupujúci bez možnosti ich akejkoľvek refundácie predávajúcim, okrem ich uhradenia má predávajúci právo kupujúcemu účtovať poplatok za uskladnenie takto nedodaného tovaru a to podľa aktuálnej bežnej ceny určenej treťou osobou prostredníctvom ktorej v danom čase dodáva tovar (poskytujúcej zásielkové služby). O uvedenom postupu bude priebežne kupujúci informovaný predávajúcim e-mailovou formou vrátane uplatnenia príslušných nárokov predávajúcim s ich vyčíslením a výzvou na ich splnenie v lehote minimálne 3 pracovných dní od porušenia povinnosti prevziať tovar.

Osobný odber: Tovar je možné prevziať aj osobne v mieste prevádzky resp. skladu predávajúceho, čo je podmienené dohodou zmluvných strán prijatím výslovnej ponuky tejto možnosti predávajúcim kupujúcemu resp. výslovným súhlasom predávajúceho s ňou na žiadosť kupujúceho, vopred v tom ktorom prípade objednávky (dodávky) vždy najneskôr pred okamihom uzavretia kúpnej zmluvy t.j. pred spätným potvrdením objednávky odoslaným kupujúcim predávajúcemu. O mieste a možných časoch osobného odberu (prevádzkovej doby) predávajúci písomne formou e-mailu upovedomí kupujúceho. Osobný odber tovaru je potrebné uskutočniť najneskôr do 14 kalendárnych dní od obdržania vyššie uvedeného elektronického oznámenia, ak v ňom nie je uvedený neskorší dátum. Vyššie uvedené dodacie podmienky sa primerane vzťahujú aj na osobný odber tovaru kupujúcim.

 

7.

Reklamačný poriadok

Reklamácia je uplatnenie práva kupujúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru.

Reklamačný formulár je prístupný tu.

Kontaktné údaje predávajúceho pre účely REKLAMÁCIE: poštová adresa: KS-Komfort Komárno, s.r.o. so sídlom Hradná 3, Komárno 94501, Slovensko, e-mail: info@podlahyskladom.sk, telefónne číslo: +421 (0) 911 022 037.  Zodpovedná osoba: Ing. Kristína Győri.

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a v záručnej dobe má/bude mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a je/bude bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Tovar, ktorý má vady, ktoré nebránia jeho užívaniu na určený účel, musí sa predávať za nižšiu cenu ako porovnateľný tovar bez takýchto vád, s upozornením kupujúceho na to, že tovar má vady a o aké vady ide, ak to nie je zrejmé už z povahy predaja – napríklad v samostatnej sekcii vadného tovaru a pod. Uvedené obdobne platí pre prípad použitého tovaru.

Návody na použitie a im obdobné dokumenty o osobitných pravidlách užívania tovaru sa považujú za oboznámené kupujúcemu ich dodaním mu s tovarom. Pod používaním tovaru sa tu rozumie nielen jeho užívanie, ale aj skladovanie, montáž, údržba a pod.

Záručná doba: Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba tovarov kupovaných kupujúcimi – spotrebiteľmi je 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu alebo naopak dlhšiu dobu pre určité druhy tovaru, ktoré (kratšie resp. dlhšie) záručné doby sú v takom prípade záväzné, čo rovnako ohľadne dlhšej záručnej doby platí v prípade jej vyznačenia v záručnom liste. Ak je na predávanom tovare – jeho obale alebo návode či podobnej príslušnej dokumentácii jednoznačne pripojenej k danému tovaru vyznačená lehota na použitie - expiračná doba, neskončí sa záručná doba pred jej uplynutím. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Práva (kupujúceho) zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, pre ktorý platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Ak nie je vystavený samostatný záručný list slúži ako záručný list príslušný doklad o kúpe tovaru.

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. V prípade výmeny tovaru začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového tovaru kupujúcim. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru - reklamácia sa uplatňuje u predávajúceho. Kupujúci je oprávnený uplatniť ju v záručnej dobe, a to bezodkladne potom ako sa o vade dozvedel. V prípade ak zistí na tovare vadu prestane tovar používať a bezodkladne uplatní u predávajúceho reklamáciu. Reklamáciu kupujúci uplatňuje vyplnením a odoslaním príslušného elektronického reklamačného formuláru tzv. „Reklamačný formulár“ prostredníctvom elektronického internetového obchodu, ktorý je spravovaný automatickým elektronickým systémom obchodu alebo písomne formou e-mailu predávajúcemu alebo poštou na adresu jeho sídla, resp. vyplnením a odovzdaním Reklamačného formuláru osobne v ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho. V Reklamačnom formulári/reklamácii sú uvedené najmä kontaktné údaje kupujúceho pre účely vybavenia reklamácie (v Reklamačnom formulári aj predávajúceho), popis predmetnej vady – jej určenie a prípadne spôsob vybavenia navrhovaný kupujúcim a prípadné zdôvodnenie kupujúcim, dátum uplatnenia reklamácie.

Predávajúci je na požiadanie kupujúceho povinný vystaviť mu potvrdenie o prijatí reklamácie rovnakým spôsobom ako bola uplatnená kupujúcim, ale vždy tak môže spraviť formou e-mailu zaslaného kupujúcemu, čím bude táto jeho povinnosť splnená. K reklamácii kupujúci priloží dobre čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru resp. záručný list a podrobne uvedie dôvod reklamácie – ktorého tovaru sa týka, popis vady a spôsob akým sa vada navonok prejavuje, resp. správne a pravdivo vyplní Reklamačný formulár. S reklamáciou kupujúci predávajúcemu doručí aj predmetný tovar vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva v stave umožňujúcom vybavenie reklamácie, čistý, hygienicky a zdravotne nezávadný, a to podľa inštrukcií predávajúceho poskytnutých mu v e-mailovej forme alebo iným vhodným spôsobom, ktorá podmienka je splnená dňom riadneho doručenia nepoškodeného – okrem vytýkanej vady - tovaru predávajúcemu na adresu jeho sídla resp. inú adresu vopred písomne v e-mailovej forme dohodnutú s predávajúcim, čo sa primerane vzťahuje aj na prípad, ak predávajúci na jeho e-mailový návrh akceptovaný (rovnakým spôsobom) kupujúcim dotknutý tovar vyzdvihne sám alebo prostredníctvom tretej osoby ním poverenej u kupujúceho resp. na inom takto dohodnutom mieste. Vzhľadom na náchylnosť tovaru - podláh - k poškodeniu napr. zmenou vonkajšieho prostredia (vlhkosť), ale aj mechanickému je nevyhnutné, aby vrátené podlahy boli v originálnych nepoškodených ochranných obaloch (ktoré ich chránia pred poškodením) tak ako boli kupujúcemu doručené. Vrátanie tovaru nie je možné prostredníctvom dobierkovej služby, ktorý takto doručovaný tovar predávajúci odmietne, čo bude mať za následok nesplnenie povinnosti kupujúceho doručiť predmetný tovar predávajúcemu. Tovar musí byť vrátený formou bežného poštového balíka alebo prostredníctvom tretích osôb poskytujúcich zásielkové služby. Ak bol v minulosti tovar už reklamovaný je nutné doložiť doklad o vybavení predošlej reklamácie.

Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu resp. ním určenej osobe v súvislosti s vybavovaním reklamácie bezodkladne akúkoľvek súčinnosť k overeniu oprávnenosti reklamácie (vady) a k jej riadnemu vybaveniu.

Každý prípad reklamácie sa vybavuje samostatne vzhľadom len ku konkrétnej reklamovanej vade (vadách) tovaru v tom ktorom prípade, žiadnej inej.

V prípade nepredloženia dokladu o kúpe tovaru resp. záručného listu sa má za to, že kupujúci nepreukázal kúpu tovaru od predávajúceho, zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru v takom prípade nie je daná, čo rovnako platí v prípade ak z dôvodu odstránenia identifikátorov nie je možné tovar riadne stotožniť. V prípade nedoručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu resp. nie v stave zodpovedajúcom vyššie uvedenému (nepoškodený – okrem vytýkanej vady, vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, v stave umožňujúcom vybavenie reklamácie, čistý, hygienicky a zdravotne nezávadný) zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru nie je daná, a reklamácia bude bez ďalšieho vybavená jej zamietnutím z tohto dôvodu.

V prípade ak je tovar z dreva: Drevo je prírodný produkt. Jeho prirodzené vlastnosti preto treba brať v každom prípade do úvahy pri kúpe, montáži, používaní a údržbe, ktoré im musia zodpovedať. Prirodzený rozsah odchýlok v zmysle farebnosti, štruktúry a iných charakteristík v rámci jedného druhu dreva je typický pre drevo ako prírodný produkt a preto nemôže byť dôvodom reklamácie alebo uplatnenia iných nárokov na odškodnenie a pod. v tejto spojitosti. V závislosti od konkrétneho druhu použitého dreva v jednotlivých kolekciách dreveného tovaru - podláh sú povolené miesta tmelenia rôznych veľkostí a prípustné farebné odchýlky, suky, praskliny, belové drevo a iné prirodzené prvky charakteristické pre drevo. Takisto sú možné odchýlky, rozdiely v dôsledku sezónnej zmeny podľa sezóny, triedenia, spracovania konkrétneho dreva. Pri špeciálnej úprave dreva s názvom ako dymený, dymový, smoked, fumed, steamed, parený, údený a pod. môžu nastať farebné odchýlky, rozdiely aj v rámci jedného balenia. Použitie produktov pre ošetrenie drevených podláh takisto môže viesť k zmenám vo vzhľade povrchu. Rovnako prostredie v ktorom sa tovar nachádza či už počas jeho skladovania kupujúcim, či po montáži počas jeho používania, resp. je vytvorené počas údržby môže ovplyvniť stálosť jeho vlastností napr. v príliš vlhkom prostredí navlhne, za určitých podmienok môže zmeniť farebnosť a pod.

Kupujúci je povinný zabezpečiť odbornú montáž tovaru, ktorou sa rozumie montáž kvalifikovaným odborníkom t.j. osobou oprávnenou na montáž predmetného tovaru na základe príslušného živnostenského oprávnenia. Osoba vykonávajúca montáž (spĺňajúca uvedené podmienky) následne potvrdí vykonanie montáže na záručnom liste, ak bol dodaný spolu s tovarom, v ostatných prípadoch zvlášť na samostatnom dokumente s uvedením tovaru, ktorého sa montáž týka a popisom priebehu montáže vrátane času a miesta.

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru ani za prípadné škody s nimi súvisiace spôsobené neodbornou montážou (v rozpore s vyššie uvedeným), mechanickým poškodením, nadmerným zaťažovaním, nesprávnym používaním, zaobchádzaním a údržbou, neodborným zásahom do tovaru či zmenou parametrov, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú predovšetkým vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi vhodnému prostrediu alebo iné nakladanie v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na použitie a inej obdobnej dokumentácii k tovaru, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou alebo, ktoré boli spôsobené tzv. vyššou mocou (vis major). Tieto vady sa považujú pre účely reklamácie za vady spôsobené kupujúcim.

V prípade, že sa preukáže, že vada bola spôsobená kupujúcim, bude kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s posúdením opodstatnenosti reklamácie vrátane nákladov prípadného odborného posúdenia (resp. znaleckého posudku) treťou osobou, poštovné, zasielateľské a iné manipulačné náklady vynaložené v súvislosti s vybavovaním reklamácie. O uvedenom postupu bude priebežne kupujúci informovaný predávajúcim e-mailovou formou vrátane uplatnenia príslušných nárokov predávajúcim s ich vyčíslením a výzvou na ich splnenie v lehote minimálne 3 pracovných dní.

Ak predávajúci kupujúcemu v súvislosti s jeho objednávkou či s ním uzavretou kúpnou zmluvou ponúkne bezplatne (zadarmo) ďalší tovar ako dar je na kupujúcom, či ho príjme alebo odmietne, kupujúci vždy má možnosť tento bez odôvodnenia odmietnuť. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. V prípade stornovania objednávky/odstúpenia od kúpnej zmluvy bez ohľadu na to či tak urobí predávajúci alebo kupujúci a bez ohľadu na dôvod, je kupujúci povinný ako súčasť splnenia povinnosti vrátiť tovar predávajúcemu vrátiť aj tovar takto prijatý ako dar.

Vybavenie reklamácie je ukončenie reklamačného konania niektorým z nižšie uvedených spôsobov:

 • odôvodneným zamietnutím reklamácie alebo
 • vyhovením reklamácii a to:
  • ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť (má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená) jej bezplatným, včasným a riadnym odstránením – opravou tovaru,
  • ak to nie je dobre možné, výmenou tovaru za nový tovar zodpovedajúci pôvodnému, čo môže aj bez splnenia podmienky, že odstránenie vady nie je dobre možné - kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady, ak s tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru a/alebo závažnosť vady a - predávajúci môže namiesto odstránenia vady - opravy vymeniť tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak sa vada týka len súčasti veci je za vyššie uvedených podmienok možná výmena aj len tejto súčasti, ktorej sa vada týka, ak tým vada bude odstránená, alebo
  • poskytnutím zľavy z ceny tovaru zodpovedajúcej povahe a rozsahu vady, ktorý spôsob vybavenia je podmienený súhlasom kupujúceho s poskytnutím zľavy ako aj s jej rozsahom.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a robí tovar neupotrebiteľným (bráni tomu, aby sa mohol riadne užívať ako tovar bez vady) má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, čo platí rovnako v prípade, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po jej odstránení alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Kupujúci, najneskôr na e-mailovú výzvu predávajúceho, musí v primeranej lehote určenej predávajúcim uviesť, ktoré z týchto práv si uplatňuje, len čo si zvolí jedno z nich, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. V prípade, ak kupujúci takto neuvedie, ktoré právo si uplatňuje, presúva sa možnosť určenia, ktoré právo sa bude realizovať na predávajúceho. Zmena vybraného/určeného práva je vždy možná dohodou predávajúceho a kupujúceho v písomnej forme najmä ponukou a jej prijatím vo forme e-mailovej komunikácie. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim. Na túto konkrétnu vadu však nie je možné následne uplatniť ďalšiu reklamáciu. Ak tovar z dôvodu konkrétnej vady alebo použitý tovar predávaný z tohto dôvodu za nižšiu cenu má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá (inú vadu /použitie ako pre ktorú je znížená cena tovaru) má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Na vybavenie reklamácie odstránením vady tovaru t.j. opätovným dodaním tovaru po odstránení vady a taktiež výmenou tovaru (súčasti) t.j. dodaním nového tovaru sa ohľadom dodania primerane použijú dodacie podmienky uvedené vyššie v bode 6. Dodacie podmienky. Na vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy z ceny tovaru či vrátením ceny tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim sa ohľadom vyplatenia primerane použijú ustanovenia uvedené vyššie v bode 5. Stornovanie objednávky a Odstúpenie od zmluvy, ktoré sa v ďalšom rozsahu vzťahujú aj na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa tu vyššie uvedeného.

Ak kupujúci reklamáciu uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu jej zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak reklamácia bola uplatnená po prvých 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, je (ako osoba, ktorá reklamáciu vybavila) povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak sa odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže kupujúci reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Lehota na vybavenie reklamácie: Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie s uvedením dátumu jej uplatnenia, doby trvania a konkrétneho spôsobu jej vybavenia, s uvedením predĺženia záručnej doby, či začatie jej nového plynutia (novej záručnej doby) vo vzťahu k novému tovaru alebo jeho súčasti, do 30 dní odo dňa prijatia písomnej reklamácie, ktorým dňom prijatia sa začína reklamačné konanie. V prípade, že z dôvodu zrejmých obštrukcií na strane kupujúceho alebo neposkytnutia kupujúcim nevyhnutnej súčinnosti k vybaveniu, nie je možné reklamáciu v tejto lehote vybaviť, má sa za to, že kupujúci od reklamácie upustil a jeho nároky z nej mu týmto bez ďalšieho zaniknú, o čom bude kupujúci predávajúcim bezodkladne vyrozumený e-mailom, ktorým okamihom nastane nevyvrátiteľná právna domnienka (fikcia), že reklamácia nebola uplatnená. Vybavením reklamácie sa rozumie aj jej zamietnutie.

Reklamácia sa považuje za vybavenú a tým reklamačné konanie za ukončené buď odovzdaním opraveného tovaru (odstránenie) alebo nového tovaru (výmena), alebo vrátením ceny tovaru, či vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, alebo písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia či odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

V prípade márneho uplynutia lehoty na vybavenie reklamácie, bez zavinenia kupujúceho, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar za primeraného použitia vyššie uvedených ustanovení.

V prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Alternatívne riešenie sporov: Kupujúci - spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu („návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov resp. na tzv. platformu riešenia sporov on-line – za splnenia ďalších podmienok v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Žiadosť o nápravu podlieha písomnej forme, zasiela sa na adresu predávajúceho poštovú alebo e-mailovú uvedenú v týchto VOP v bode 1. Všeobecné ustanovenia, alebo odovzdaním osobne v ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho. Predávajúci je na požiadanie kupujúceho povinný vystaviť mu potvrdenie o prijatí žiadosti o nápravu rovnakým spôsobom, ako mu ju doručil kupujúci a vždy tak môže spraviť formou e-mailu zaslaného kupujúcemu, čím bude táto jeho povinnosť splnená. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedie Ministerstvo hospodárstva SR a je prístupný na jeho web stránke www.mhsr.sk. Prípadne tzv. platforma riešenia sporov on-line je dostupná na webovej stránke: webgate.ec.europa.eu, právna úprava on-line riešenia sporov sa nachádza okrem vyššie uvedeného zákona v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online. Predávajúci a kupujúci - spotrebiteľ sú povinní spolupracovať so subjektom alternatívneho riešenia sporov a poskytovať mu potrebnú súčinnosť na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu. V ďalšom sa odkazuje na zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V záujme predchádzania sporu medzi predávajúcim a kupujúcim, predávajúci informuje kupujúceho o možnosti individuálneho riešenia jeho žiadostí, návrhov a podnetov, ktoré sú predpokladom pre spor, prednostne priamo s ním bez účasti tretieho subjektu, pre začatie ktorého – individuálneho riešenia - navrhuje obrátiť sa na neho písomne, elektronicky na jeho e- mailovú adresu alebo poštou na adresu uvedenú v týchto VOP v bode 1. Všeobecné ustanovenia, a až následne v prípade nevybavenia, resp. nespokojnosti so spôsobom vybavenia, aby sa obrátil s riešením sporu na tretie subjekty.

 

8.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je upravená tu: www.podlahyskladom.sk/ochrana-osobnych-udajov

 

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné vždy v tu uverejnenom aktuálnom znení. V prípade zmeny, každá začne platiť najbližší deň po aktualizácii znenia (v novom znení). Na už vzniknuté právne vzťahy - objednávky a kúpne zmluvy- sa zmeny nevzťahujú, okrem prípadu písomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim hoci v emailovej forme vždy v konkrétnom prípade (t.j. len v individuálne dohodnutých prípadoch).

 

 

 

Späť do obchodu